Cześć! Mam na imię Ania i jestem założycielką firmy Gospa.

Poznajmy się bliżej...

Gospa działa już od 5 lat i powstała z miło­ści do ludzi, chęci pozna­wa­nia świata oraz pra­gnie­nia nie­sie­nia pomocy wszyst­kim tym, któ­rzy chcą oddać
swo­jego ducha i ciało w bez­pieczne ręce. 

Wszyst­kie orga­ni­zo­wane przez nas wyjazdy oparte są o autor­ski pro­gram, poparty
wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i wie­dzą
na temat miej­sca, do któ­rego piel­grzymka się odbywa.

My wszystko orga­ni­zu­jemy (od trans­portu, poprzez noc­legi, aż po wszyst­kie atrak­cje w cza­sie wyjazdu), a Ty możesz cie­szyć się rado­snym i nie­zwy­kle war­to­ścio­wym cza­sem, spę­dzo­nym z innymi piel­grzy­mami.

Dzięki temu ominą Cię cza­so­ch­łonne poszu­ki­wa­nia oraz stres, zwią­zane z orga­ni­za­cją wszyst­kiego co składa się na bez­pieczny, kom­for­towy i pewny wyjazd.

Dlaczego warto wybrać Gospę? 

Parafrazując Matkę Teresę:

”Nie robimy wielkich rzeczy. Robimy rzeczy małe, ale za to z wielką miłością”

 • ”Coś dla ducha i dla ciała”

  Tak właśnie brzmi główne motto Gospy.
  Plany naszych wyjazdów zachowują
  idealny balans między wartościami
  dla ciała (odpoczynek, zwiedzanie,
  integracja), a korzyściami duchowymi
  (odwiedziny w miejscach świętych,
  wspólne modlitwy, nabożeństwa).

 • Indywidualne podejście

  Gospa nie jest biurem podróży czy spo
  rych rozmiarów firmą turystyczną.
  Dzięki temu podchodzi do każdego
  klienta i uczestnika w sposób indywi
  dualny. Zawsze bierzemy pod uwagę
  jednostkowe prośby, propozycje i
  potrzeby. Jednocześnie dbając o
  dobro całej grupy.

 • Zaufanie

  U nas za organizacją i realizacją
  pielgrzymek nie stoi grupa „bezimien
  nych” osób. Za przygotowanie
  wyjazdu odpowiedzialna jest przede
  wszystkim założycielka Gospy – Ania,
  która chętnie odpowie na każde Twoje
  pytanie i pomoże w wyborze najodpo
  wiedniejszej wycieczki.

 • Medjugorje „jak własna kieszeń”!

  Ania traktuje Medjugorje jak swój drugi
  dom. Dobrze zna nie tylko samą miej
  scowość, ale i jej okolice. Nie obca jest
  jej także historia świętego miejsc oraz
  współczesne atrakcje.

 • Dobrze przemyślany plan

  Doskonała znajomość miejsca doce
  lowego pielgrzymki, spore doświad
  czenie w organizacji wyjazdów i duży
  nakład pracy wpływa na dobrze prze
  myślany i dopracowany plan całej
  wyprawy.

 • Wyjazdy dla każdego

  W pielgrzymkach organizowanych
  przez Gospą może brać udział każdy –
  bez względu na wiek, płeć czy zaintere
  sowania. Co więcej nasze wyjazdy
  bardzo często dedykowane są kon
  kretnej grupie, przykładowo: jedynie
  mężczyznom, kobietom lub młodzieży.

 • Bliżej Boga

  Pielgrzymki z Gospą pomagają w
  wewnętrznym zbliżeniu się do Pana
  Boga. Wizyta w miejscu świętym,
  wspólne modlitwy i homilie każdego
  dnia stanowią bowiem głębokie
  doświadczenie duchowe.

 • Treści duchowości katolickiej

  Gospa organizuje wyjazdy przede
  wszystkim dla osób, które noszą w
  sercu szczerą miłość do Pana Boga.
  Każda pielgrzymka wypełniona jest
  więc wartościowych czasem spędzo
  nym na modlitwie i wspólnym czczeniu
  Pana.

 • Wygoda

  Pielgrzymka z Gospą to także niemały
  komfort w trakcie podróży. Noclegi i
  wyżywienie zapewniamy tylko w
  sprawdzonych miejscach, a transport
  w przestronnych autokarach. Co więcej nigdy nie podróżujemy w nocy, a
  każdą noc spędzamy w hotelu (nie w
  autobusie).

 • Bezpieczeństwo

  W trakcie podróży możesz skupić się
  na tym co najprzyjemniejsze. Resztą
  zajmiemy się my, zapewniając Ci i
  Twoim najbliższym bezpieczeństwo
  oraz odpowiednią opiekę.

 • Nowe miejsca i kultury

  Pielgrzymka to nie tylko podróż w
  stronę Pana Boga. Pozwala ona także
  na przyziemne przyjemności w
  postaci zwiedzania nowych miejsc i
  poznawania odmiennych, ciekawych
  kultur.

 • Odpoczynek

  Podczas wyprawy z nami zapomnisz o
  codziennych udrękach i kłopotach.
  Pielgrzymka z Gospą to bowiem warto
  ściowy sposób na spędzania urlopu i
  okazja do odpoczynku. Zwiedzanie
  nowych miejsc i modlitwa pomogą Ci w
  zaznaniu pokoju ducha.

 • Indywidualne zamówienia

  Oprócz pielgrzymek dostępnych w
  naszej ofercie, organizujemy również
  wyjazdy na indywidualne zamówie
  nia księży, parafii, wspólnot, prywat
  nych grup etc. Wówczas program
  dopasowujemy odpowiednio do danej
  grupy.

 • Wartościowe przyjaźnie

  Ważnym elementem naszych wyjaz
  dów jest integracja uczestników i
  wspólne spędzanie czasu. Wyjazdy z
  Gospą to więc idealna okazja do
  poznania wielu ciekawych osób,
  wyznających podobne wartości do
  Twoich.

 • Niewielkie koszta

  Mimo organizacji na wysokim pozio
  mie i opieki doświadczonego pilota
  wycieczki, ceny naszych wyjazdów są
  bardzo konkurencyjne. Dzięki temu
  na pielgrzymkę z Gospą może wybrać
  się każdy, bez względu na fundusze.

 • Niesamowita przygoda

  Wiemy z doświadczenia, że wyjazdy z
  Gospą to wspaniałe przeżycie i nie
  samowita przygoda, tworząca nieza
  pomniane wspomnienia na wiele lat!

 • Szybka i łatwa rezerwacja

  Aby zapisać się na wyjazd wystarczy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

 • Rzesza zadowolonych pielgrzymów

  Największą satysfakcją i największą
  nagrodą za naszą pracę jest grono piel
  grzymów, którzy co roku wracają do
  nas na kolejne pielgrzymki!

Zapraszamy do kontaktu! 

gospa_logo_white.png

Copyright © 2018 Gospa & LW
Wszelkie prawa zastrzeżone