Dla ducha i dla ciała

"Świetna atmosfera, niesamowite przeżycie
duchowe i spotkanie z niebiem — takie rzeczywiste."

Zobacz co mówią nasi pielgrzymi

Każda orga­ni­zo­wana przez nas piel­grzymka to wspa­niałe świa­dec­two wiary, wspólna modli­twa
i nie­za­po­mniane prze­ży­cie — zarówno dla ducha, jak i dla ciała!

Miejsca, do których jeździmy

Specjalizujemy się w wyjazdach do Medjugorje ale w swoim dorobku posiadamy m.in. wyprawy do Fatimy, Guadalupe czy Wilna. Wyjazdy z Gospą to połą­cze­nie nie­za­po­mnia­nej wyprawy tury­stycz­nej z głę­bo­kim doświad­cze­niem ducho­wym. Jeżeli marzysz więc  o podróży, która nie tylko pozwoli Ci na zoba­cze­nie pięk­nych miejsc, ale i pomoże w zbli­że­niu do Pana Boga – tra­fi­łeś w dobre miej­sce!

 

Medjugorje

Miejsce, gdzie niebo wciąż styka się z ziemią...

Gospa spe­cja­li­zuje się w orga­ni­za­cji piel­grzy­mek do miejsc świętych, w szcze­gól­no­ści do Medju­gorje w Bośni i Her­ce­go­wi­nie — lokalizacji obja­wień maryj­nych. To charyzmatyczne miejsce nawróceń tysięcy ludzi.I choć Gospa najczęściej organizuje pielgrzymki właśnie do Medjugorje, to lista obieranych przez nią kierunków z roku na rok wciąż rośnie.

Dlaczego warto wybrać Gospę?

Nie spodziewałam się, że takie miejsce
tutaj istnieje i naprawdę polecam...

Klaudia z Warszawy

Nasza oferta

W piel­grzymkach orga­ni­zo­wa­nych przez Gospę wzięło udział już ponad tysiąc piel­grzy­mów z całej
Pol­ski. Wspól­nie odwie­dzi­li­śmy już cztery odle­głe od sie­bie zakątki świata: Medju­gorje w Bośni i Her­ce­go­wi­nie, Fatimę w Por­tu­ga­lii, Guada­lupe w Mek­syku oraz Wilno na Litwie, a w przyszłości pragniemy odkrywać więcej! Wszyst­kie nasze wyjazdy to wspólne czcze­nie Pana, msza święta
każ­dego dnia oraz nie­po­wta­rzalna oka­zja do zazna­nia pokoju ducha. Co wię­cej pro­gramy naszych wypraw w wywa­żony spo­sób zacho­wują bilans mię­dzy cza­sem poświę­co­nym na homi­lię i wspólną modli­twę, a cza­sem prze­zna­czo­nym na zwie­dza­nie odwie­dza­nego kraju.

 

Pośrednictwo

Każda orga­ni­zo­wana przez nas piel­grzymka to szcze­gó­łowo opra­co­wany plan, który zapewni bez­pieczny, kom­for­towy, ale i cie­kawy wyjazd. Orga­ni­za­tor zapew­nia trans­port, noc­leg, wyży­wie­nie oraz nie­zbędne na czas trwa­nia wyprawy ubez­pie­cze­nie. Oprócz tre­ści ducho­wo­ści kato­lic­kiej, na
piel­grzymce nie zabrak­nie także atrak­cji stricte tury­stycz­nych. Przed wyjaz­dem wyszu­ku­jemy naj­cie­kaw­sze i naj­bar­dziej warte odwie­dze­nia miej­sca, wybie­ramy trasę oraz robimy nie­zbędne rezer­wa­cje. Sta­ramy się, by pod­czas wyjazdu każdy zna­lazł „coś dla sie­bie”. Opra­co­wu­jąc plan wyprawy kła­dziemy nacisk na jego zróż­ni­co­wa­nie i atrak­cyj­ność dla każ­dego – bez względu na wiek czy zain­te­re­so­wa­nia.

Doradztwo

Gospa pomaga w indy­wi­du­al­nym dopa­so­wa­niu wycieczki do piel­grzyma oraz jego pry­wat­nych wyma­gań i pre­fe­ren­cji. Jeżeli nie jesteś pewien, który wyjazd będzie dla Cie­bie naj­od­po­wied­niej­szy, pomożemy Ci pod­jąć decy­zję. Dzięki temu będziesz miał pew­ność, że wybrany pro­gram naj­bar­dziej sprosta Twoim oczekiwaniom.
W swoim dorobku mamy już orga­ni­za­cję piel­grzy­mek dla rodzin, młodzieży oraz tych jedynie w męskim lub w dam­skim gronie.
W przy­szło­ści chcemy posze­rzać swoją ofertę, dla­tego jeste­śmy otwarci na wszel­kie pro­po­zy­cje.

Realizacja

Grupy uczest­ni­ków na naszych wyjaz­dach liczą od 40 do 60
piel­grzy­mów. Pozwala to na sprawne zwie­dza­nie miejsc
tury­stycz­nych, a jed­no­cze­śnie na zawar­cie nowych, czę­sto bar­dzo war­to­ścio­wych przy­jaźni. Każ­dego dnia uczest­ni­czymy we mszy świę­tej, gru­po­wych modli­twach i spe­cjal­nych kon­fe­ren­cjach oraz wspól­nie zwie­dzamy cie­kawe miej­sca i odkry­wamy kul­turę danego kraju. Razem spo­ży­wamy także posiłki i uczest­ni­czymy
w orga­ni­zo­wa­nych na miej­scu wyda­rze­niach.

Cena wyjazdu zawiera rów­nież opiekę doświad­czo­nego lidera, który dba o reali­za­cję planu wyprawy i trosz­czy się o potrzeby grupy. Na piel­grzymce obecni są także zaprzy­jaźnieni z Gospą księża, któ­rzy zapewnią codzienną mszę świętą i wspólną
modli­twę wszyst­kich uczest­ni­ków.

Twoja własna podróż...

Co wię­cej, oprócz orga­ni­zo­wa­nia wła­snych piel­grzy­mek, Gospa może pomóc Ci w zor­ga­ni­zo­wa­niu Two­jego wyjazdu w dowolne miej­sce święte. Dora­dzimy Ci gdzie i kiedy naj­le­piej się wybrać, co zoba­czyć oraz o czym pamię­tać pod­czas opra­co­wy­wa­niu planu wyjazdu.

gospa_logo_white.png

Copyright © 2018 Gospa & LW
Wszelkie prawa zastrzeżone